top of page

zzone Group

Public·27 members

Knjiga proroka Enoha: drevni tekst o anđelima, demonima i potopu


```


Knjiga proroka Enoha: drevni tekst o anÄelima, demonima i potopu
Knjiga proroka Enoha je jedan od najzagonetnijih i najuticajnijih apokrifnih spisa iz biblijskog perioda. Ovaj tekst, koji je navodno napisao sedmi patrijarh po Adamu, Enoh, koji je "hodio s Bogom" i bio uzet na nebo (Postanak 5:24), sadrÅi mnoge tajne i otkrovenja o boÅanskom svetu, anÄelima, demonima, sudbini ÄoveÄanstva i potopu.


Knjiga proroka Enoha je zapravo zbirka pet razliÄitih knjiga koje su nastale u razliÄito vreme i na razliÄitim mestima. Prva knjiga, koja se naziva i Etiopska knjiga Enoha, je najstarija i najobimnija. Ona je napisana na ge'ez jeziku u 2. ili 1. veku pre nove ere i saÄuvana je u celosti samo u etiopskoj crkvi. Druga knjiga, koja se naziva i Slavenska knjiga Enoha ili Tajne Enoha, je napisana na grÄkom jeziku u 1. ili 2. veku nove ere i prevedena na staroslovenski jezik u 10. ili 11. veku. Ona je saÄuvana u celosti samo u slovenskim rukopisima. TreÄa knjiga, koja se naziva i Hebrejska knjiga Enoha ili Knjiga divova, je napisana na hebrejskom ili aramejskom jeziku u 2. ili 1. veku pre nove ere i saÄuvana je samo fragmentarno u mrtvomorskim svicima i u srednjevekovnim aramejskim rukopisima. Äetvrta knjiga, koja se naziva i Knjiga snova Enoha ili Astronomska knjiga Enoha, je napisana na hebrejskom ili aramejskom jeziku u 2. ili 1. veku pre nove ere i saÄuvana je samo fragmentarno u mrtvomorskim svicima i u etiopskoj verziji Prve knjige Enoha. Peta knjiga, koja se naziva i Pismo Enoha ili Epistola Enoha, je napisana na hebrejskom ili aramejskom jeziku u 2. ili 1. veku pre nove ere i saÄuvana je samo fragmentarno u mrtvomorskim svicima i u etiopskoj verziji Prve knjige Enoha.


knjiga proroka enoha.pdfKnjiga proroka Enoha je imala veliki uticaj na rane jevrejske i hriÅÄanske mislioce, kao i na pisce brojnih novozavetnih knjiga. U njoj se nalaze mnoge ideje koje su kasnije postale deo hriÅÄanske teologije, kao Åto su pad anÄela, greh ljudi, sud BoÅji, mesijansko kraljevstvo, uskrsnuÄe mrtvih, veÄni Åivot i veÄna kazna. Knjiga proroka Enoha je takoÄe bogat izvor mitoloÅkih i ezoteriÄnih znanja o anÄelima, demonima, nebeskim telima, magiji, astrologiji i numerologiji.


Knj


```


Knjiga proroka Enoha je dugo bila izgubljena za zapadni svet, dok je Åkotski istraÅivaÄ i putopisac DÅejms Brus (James Bruce) nije otkrio 1773. godine u Abisiniji (danaÅnjoj Etiopiji). Brus je na svom putovanju u potrazi za izvorom Nila naiÅao na etiopske sveÅtenike koji su mu pokazali rukopise Knjige Enoha na ge'ez jeziku. Brus je uspeo da nabavi tri primerka ovog dragocenog teksta i da ih donese u Evropu. Jedan primerak je poklonio kralju Francuske, drugi univerzitetu u Oksfordu, a treÄi je zadrÅao za sebe. Brus je takoÄe preveo deo Knjige Enoha na engleski jezik i objavio ga u svom putopisu "Putovanja u otkrivanje izvora Nila" (Travels to Discover the Source of the Nile) 1790. godine.


MeÄutim, Brusov prevod i otkriÄe nisu privukli mnogo paÅnje u nauÄnim krugovima, jer se smatralo da je Knjiga Enoha kasniji falsifikat ili plagijat. Tek kada je engleski arheolog i orijentalista RiÄard Lorens (Richard Laurence) objavio prvi potpuni prevod Knjige Enoha na engleski jezik 1821. godine, ovaj tekst je poÄeo da budi interesovanje i rasprave meÄu biblijskim uÄenjacima. Lorens je takoÄe bio prvi koji je uoÄio sliÄnosti izmeÄu Knjige Enoha i novozavetnih knjiga, posebno JevanÄelja po Mateju, Poslanice Jevrejima i Otkrivenja Jovanovog.


Knjiga proroka Enoha je od tada prevedena na mnoge svetske jezike i postala predmet brojnih istraÅivanja i tumaÄenja. Ona je takoÄe inspirisala mnoge umetnike, pisce i mistike da stvaraju dela zasnovana na njenim motivima i porukama. Knjiga proroka Enoha je danas dostupna u razliÄitim formatima, ukljuÄujuÄi i PDF verziju koju moÅete preuzeti sa interneta. 29c81ba772


https://www.crudecartel.org/group/crude-cartel-golfers/discussion/7d455d0e-9e51-470a-83f8-b00c695792fc

https://www.eak.co.at/group/mysite-231-group/discussion/55eab5e4-ccff-4bff-86d9-a8cd91d2a6c5

https://www.cafekopihawaii.com/group/mysite-200-group/discussion/92975003-5a1b-4a7c-932b-2935509b56cf

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page